Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Thuiz bij BV: Thuiz bij BV, Kinderopvang, postbus 5043, 1380 GA Weesp Kinderdagverblijf: het door Thuiz bij BV geëxploiteerde kinderdagverblijf Kind: een kind in de leeftijd van 2 tot 12 jaar Contractant: de ouder(s)/verzorger(s) die ten behoeve van het kind, de overeenkomst met Thuiz bij BV afsluiten. Plaatsingovereenkomst: de overeenkomst tussen Thuiz bij BV en de contractant met betrekking tot het opnemen van kinderen in het kinderdagverblijf, ook wel contract genoemd

 

Artikel 2 toepAsselijkheiD vAn Deze voorwAArDen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere plaatsingsbevestiging en overeenkomst cq contract tussen Thuiz bij BV en contractant voor zover van deze voorwaarden niet bij overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Thuiz bij BV draagt er zorg voor, dat een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aan de contractant ter beschikking wordt gesteld. Iedere contractant is verplicht de bepalingen van het reglement alsmede de wij- zigingen daarin en voorts eventuele door of vanwege Thuiz bij BV ingestelde richtlijnen na te leven. De regels in de informatiebrochure vormen een onafscheidelijk geheel met deze voorwaarden. Bedingen en overeenkomsten die van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig tenzij deze door Thuiz bij BV uit- drukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 Uitvoering vAn De overeenkomst

 

3.1. Thuiz bij BV zal de overeenkomst naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vak- manschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thuiz bij BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3. De contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thuiz bij BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thuiz bij BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan Thuiz bij BV zijn verstrekt, heeft Thuiz bij BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de contractant in rekening te brengen.

3.4. Thuiz bij BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Thuiz bij BV is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste, onvolledige of ontijdige gegevens, tenzij de onjuistheid, onvolledigheid of ontijdigheid voor haar herkenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 4 ContrACtsDUUr

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De overeenkomst van halvedagopvang van 2-4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het kind. De overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen. Bij de afname van voorschoolse opvang (07.30-08.30) en naschoolse opvang (15.15-17.00 of 18.00uur) wordt een maand gemiddelde van de contractueel overeengekomen uren in rekening gebracht.

kinderopvang

algemene voorwaarden

 

Artikel 5 wijziging vAn De overeenkomst

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verlenen diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien wijziging of aanvulling van de dienstverlening financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Thuiz bij BV, de contractant hierover tevoren inlichten. Wijzigingen op de inhoud van de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Thuiz bij BV zijn bevestigd.

Artikel 6 het plAAtsingsgesprek

6.1. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt Thuiz bij BV de contractant uit voor een plaat- singsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de contractant en zijn of haar kind besproken. De onderneming in kinderopvang en de contractant spreken daarbij af om elkaar, voorzover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzon- derheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).

6.2. Thuiz bij BV wijst er in het plaatsingsgesprek op dat: Thuiz bij BV gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren, de contractant als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

 

Artikel 7 geheimhoUDing

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 opzegging

8.1. Voor alle overeenkomsten cq contracten geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging kan per eerste of zestiende van de maand schriftelijk worden gemeld. Bovenstaande regeling geldt eveneens bij vermindering van dagdelen.

8.2. Opzegging en melding van vermindering van dagdelen, dient schriftelijk te geschieden door de contractant door invulling en ondertekening van een afmelding-wijzigingsformulier. Dit formulier is bij Thuiz bij BV te verkrijgen en kan daar ook worden ingeleverd.

8.3. Indien de contractant de overeengekomen plaatsing annuleert binnen twee maanden voor de daadwerkelijke ingebruikname, worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen bij annulering in de laatste maand voor de daadwerkelijke ingebruikname eenmaal het verschuldigde maandbedrag. Bij annulering in de tweede maand voor de daadwerkelijke ingebruikname, bedragen de annuleringskosten eenmaal de helft van het verschuldigde maandbedrag.

Artikel 9 BetAling

9.1. De prijs van de opvang zal worden vermeld in de overeenkomst. het verschuldigde bedrag is per maand te voldoen per giro of per bank, uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum.

9.2. Bij plaatsing voor de 15e van de maand is het volle maandtarief verschuldigd, terwijl bij plaatsing op of na de 15e van de maand de helft daarvan voldaan dient te worden.

kinderopvang

algemene voorwaarden

9.3. Wanneer de betaling niet binnen 10 dagen na factuurdatum door Thuiz bij BV is ontvangen is de contractant in verzuim. Wanneer de contractant in verzuim is, kan Thuiz bij BV een aanmaning sturen welke binnen 8 dagen voldaan dient te worden. Na het verstrijken van deze laatstgenoemde 8 dagen, wordt door Thuiz bij BV een tweede herinnering verzonden waarbij € 20,- aan administratiekosten wordt berekend. De tweede aanmaning dient binnen 6 dagen voldaan te worden. Indien de tweede aanmaning niet binnen 6 dagen wordt voldaan:

vindt formele ingebrekestelling plaats wordt de vordering door Thuiz bij BV uit handen gegeven zijn alle hieruit voortvloeiende incassokosten, conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, inclusief de wetlelijke rente voor rekening van de contractant behoudt Thuiz bij BV zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden 9.4. De door de contractant gedane betaling, met uitzondering van de door Thuiz bij BV uit handen gegeven vorderingen, strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt de contractant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.5. Thuiz bij BV is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien prijsontwikkeling, overheids- maatregelen of andere relevante omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een zodanige prijsverhoging wordt tenminste een maand van tevoren aan de contractant schriftelijk kenbaar gemaakt.

Artikel 10 inCAsso kosten

Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractant. In ieder geval is de contractant verschuldigd de buitengerechtelijke kosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100,-.

Artikel 11 ontBinDing/opsChorting vAn De overeenkomst

Thuiz bij BV is bevoegd de uitvoering van de opvangovereenkomst op te schorten, dan wel tot directe ontbinding over te gaan indien: de contractant in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst waaronder het niet tijdig betalen van de verschuldigde maandtermijnen, conform hetgeen bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden en/of indien blijkt dat de contractant niet alle benodigde informatie heeft verschaft waarvan hij of zijn redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 12 spoeDeisenDe gevAllen

De contractant geeft Thuiz bij BV toestemming om in spoedeisende gevallen met het kind naar het ziekenhuis of een arts te gaan en de noodzakelijk maatregelen te nemen na - indien mogelijk- overleg met de contractant dan wel door deze aan te wijzen personen. De kosten van medische behandeling, in deze gevallen, zijn voor rekening van de contractant.

Artikel 13 AfwezigheiD kinD

Indien een kind om welke reden dan ook niet kan komen, moet de contractant dit direct kenbaar maken. Als het kind zonder opgave van reden vier weken of meer wegblijft kan een ander kind voor dit kind in de plaats worden

kinderopvang

algemene voorwaarden

gesteld, onverminderd de verschuldigdheid van de betalingsverplichting. Thuiz bij BV is bovendien gerechtigd de plaatsingsovereenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Bij tijdig afzeggen kan een dagdeel worden geruild mits er plaats is in de groep of op de plaatsvervangende dag.

Artikel 14 BijzonDerheDen met Betrekking tot het kinD

Als er problemen of bijzondere dingen aan de hand zijn met het kind, dienen de ouders dit door te geven aan de groepsleiding. Thuiz bij BV houdt er indien mogelijk rekening mee en kan indien nodig meer aandacht geven aan het kind. Als het kinderdagverblijf bijzonderheden bij het kind ontdekt, zal zij de ouders hierover inlichten.

Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte of als er binnen het gezin een besmettelijke ziekte heerst, dient de contractant dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de groepsleiding van het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf zal indien nodig maatregelen treffen.

14.1 De contractant draagt zorg voor de noodzakelijke verschoning. Kleding hiertoe dient meegebracht te worden in een tas, waarop de naam van het kind vermeld staat. De tassen worden aan de kapstok opgehangen. Jassen, mutsen, sjaals en wanten graag voorzien van een naam. Luiers worden tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf door het kinderdagverblijf verstrekt. Het kinderdagverblijf raadt de contractant af het kind sieraden als armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren. Thuiz bij BV is niet aansprakelijk voor het zoek raken van sieraden van kinderen.

14.2 Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dat te allen tijde vooraf gemeld te zijn aan een medewerker van het kinderdagverblijf. Bij enige twijfel moet de dienstdoende medewerker de mogelijkheid hebben de contractant telefonisch te raadplegen.

Artikel 15 weigering

Thuiz bij BV kan niet worden verplicht kinderen toe te laten wier gedrag en/of gezondheidstoestand een gevaar opleveren voor de overige opgenomen kinderen.

Artikel 16 AAnsprAkelijkheiD

De plaatsing in het kinderdagverblijf houdt in dat door de ouders toestemming is verleend tot deelname van de kinderen aan alle activiteiten die door de leiding van het kinderdagverblijf worden georganiseerd. Het kinderdag- verblijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kledingstukken en eigen speelgoed van het kind. Thuiz bij BV raadt de ouders aan het kind speelkleding aan te trekken als het naar het kinderdagverblijf gaat, aangezien de leiding niet altijd tijd en mogelijkheden heeft om op de goede kleren van het kind te letten. Door Thuiz bij BV is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Thuiz bij BV sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voorzover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheidsver- zekering en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed. Thuiz bij BV kan geen enkele aansprake- lijkheid/verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aan- sprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gedragen worden. Thuiz bij BV is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade die voortkomt uit ‘overmachtsituaties’, bijvoorbeeld gedwongen ontruiming.

kinderopvang

algemene voorwaarden

Artikel 17 toepAsselijk reCht en BevoegD reChter

Op elke overeenkomst tussen Thuiz bij BV en de contractant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Algemene voorwAArDen

De algemene voorwaarden kunnen door Thuiz bij BV worden aangepast. In dat geval wordt de contractant hiervan in kennis gesteld. Eventuele algemene voorwaarden van derden zijn niet van toepassing tenzij deze door de Rijksoverheid algemeen verbindend verklaard zijn. Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden van Thuiz bij BV nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt nagestreefd.

thUiz Bij B.v.